| 

نوشته های دلخواه

  • نوشته های دلخواه

    ریشخند فجیع

    عشق را به ریشخند فجیعی آلودی که خود باره گی را بر تقوای انسان برتری افتاد شرمسار عشق نیم هنگامی‌که پاک زیستن تجربه یی سر افگندگیی آدمیست *** در جدال عشق ونفرین دو بار قربانی‌ام اگر به تو شک کرده بودم می‌دیدم تلبیس ابلیس را و می‌دانستم که در آن‌سویی باغ‌هایی سبز چیزی نیست به‌جز…

    Read More

FaceBook