web analytics
به آخر رسیده‌ای

به آخر رسیده‌ای

نیازم نیست
به تو، حتی
دنیایم پر از تو بود
از تو
و
از
تو…
نفسی تازه می‌کنم
به جهان می‌نگرم
خالی از توست
اما
پر از همه
تو،
به آخر رسیده‌ای
و من؛
آغاز را می‌بینم…

Leave a Reply