|  | 

نگاه آیینه

میزبان

....

در بی‌ستاره‌ترین شب
چشم‌هایم را پاشیدم
برقی جهید
پنجره را می‌گشایم
خانه‌ام
میزبان آسمان است

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS