web analytics
شهرزاد

شهرزاد

با تو از رویش از تنفس برگ
با تو از نبض خاک می‌گویم
با تو از نطفه در تشنج گنگ
با تو از دانه در اسارت خاک
با تو از ساقه در مکیدن نور
با تو از دست‌باز شاخچه‌ها
با تو از عشق پاک می‌گویم
با تو از تشنگی ریشه به آب
با تو از جاودانگی درخت
با تو از خون تاک می‌گویم
با تو من از پرنده از پرواز
با تو از جنگل از شکوه علف
با تو از موج سرکش دریا
با تو از عشق و از فسانه‌ی عشق
با تو از یاد از فراموشی
با تو از روح در هم‌آغوشی
با تو از عشق‌باز می‌گویم
با تو یک‌شب از آن شبان بلند
آخر از رازِ راز می‌گویم

کابل

Comments are closed.