|  | 

آخرین سرود ها

یک کودک

....
یک کودک
یک عدد دوچرخه
یک جهان ویرانی ،
یک شانه ی لاغر...
به دنبال چه سرگردانی ؟
خواهرم را ، گم کرده ام
مادرم را می پا لم
خانه ی ما اینجا بود
مدرسه ام ، آخر کوچه
معلمم سرکلاس درس تاریخ میداد ...
من ، اما آن سوترها بودم
ایستاده وسط صف
در انتظار دوتا نان …

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS