web analytics
با بهار

با بهار

بابا بهار آمدم ز راه سفر
و یکی شاخه گل به دیدارت
بازکن شیشه‌های پنجره را
به در انگشت می‌زند یارت

Comments are closed.