web analytics
پاداش

پاداش

ما توبه را
بر آستان معصیت خویش
بر سجده داشتیم
ما
انس را به تخت خدایی نشانده‌ایم
ما، عشق را
به گاه نیایش
بر بارگاه عرش خدا
هدیه برده‌ایم

ما از درخت «دانش ممنوع»یک سیب
چیده‌ایم
ما
وارثان «آدم»و بر عهد آدمییم

ما
راندگان ز باغ عدن
بر زمین بکر
باری فشانده‌ایم

گر خود به بزم عشق و گنه
برنشسته‌ایم
ما را به چشم دوزخیان منگر
باری
پاداش رستگاری را
رستگاری
اینجا
گرفته‌ایم

لاس انجلس-نوامبر1985

Comments are closed.