وطن

Written by ,

آگوست 11, 2021

اندوهت
خوشه خشمی
که نه شهد می‌شود
نه شوکران
به تاریخ مانندی
که تکرار می‌شوی
تمام
نه

”پاز”

”پاز”

پرده را پس می‌زنم ایستاده روی نشان ”پاز ” نوار خاکستری زمان ... استکان چای از دستم پرتاب می‌کند خود را به سمت پنجره...

روم

روم

"روم ” را تداعی می کنم در زیبایی های باشکوه قامتم دریغ! ” هیچ تندیسی برای همیشه نیست ” حتی تندیس های مرمرین روم باستان...