کوتاهه های بهاری

Written by ,

ژوئن 2, 2019

روی همه قرارها
پا گذاشتی
همه قاعده‌ها را
شکستم
بیرون از وزن
می‌سرایمت
سپید …

&
شانه می زند تنت
وقتی می‌گذری
از خاطرم …

&

سیب افتاد
باغ
بالغ شد

”پاز”

”پاز”

پرده را پس می‌زنم ایستاده روی نشان ”پاز ” نوار خاکستری زمان ... استکان چای از دستم پرتاب می‌کند خود را به سمت پنجره...

وطن

وطن

اندوهت خوشه خشمی که نه شهد می‌شود نه شوکران به تاریخ مانندی که تکرار می‌شوی تمام...